Dünya Çocuk ve Aile Koruma Derneği, Dünya ÇAKOP oluşumudur.

Eşcinselliğin Çıkış Teorileri

Mustafa Merter

Genetik Nedenler

Bu konuda en “çarpıcı” araştırma (Xq28 kromozom bölgesinin eşcinsellikle bağlantısı üzerine) 1993 yılında Dean Hamer tarafından yayımlandıktan sonra, beklendiği gibi “mübarek” medya trompet çalarak son noktayı koyduğunu sandı.1106 Beş yıl sonra Sanders’in Hamer’i doğrulamayan çalışması (1998) ve Hu’nun özeti arada kaynadı gitti.1107 Böylece “böyle doğdun/born that way” teorisi kabul gördü. Hatta Hamer’in aksi yöndeki sözleri bile sansürlendi. 1955 tarihli Scientific American’daki, “Eşcinsellik sadece biyolojik nedenlere indirgenebilir mi?” sorusuna Hamer’in “Mutlaka hayır, ikiz çalışmalarından bildiğimiz gibi, cinsel yönelimin %50’si veya daha da fazlası kalıtımsal nedenlere bağlanamaz” cevabı medyada aynı yankıyı bulmadı. Amaç her zaman kullandıkları dezenformasyon taktiği ile zihinleri bulandırmaktı. Nitekim bu taktik zihinleri bulandırdı ve 1970’lerde eşcinsellerin %10’u “böyle doğduk” teorisine inanırken, bu oran 1980’lerde %35’e fırladı.

Nöro-anatomik nedenler

1991’de nöro-anatomist Simon LeVay, MSS (merkezî sinir sistemi) üzerine yaptığı postmortem çalışmalarda ön hipotalamusta INAH-3 (interstitial nucleus of ant. hypothalamus) bölgesinde bir grup nöronun büyüklük açısından cinsler arası farklılık gösterebileceğini öne sürdü (bu bölge erkeklerde kadınlara göre daha büyük, Laura Allen, 1989).1108 Eşcinsellerde de INAH-3 daha küçük gibi görünürken daha sonra yapılan üç çalışma bu durumu teyit etmedi. İlginçtir ki Hamer ve LeVay ikisi de eşcinseldiler.

İkiz Çalışmaları

1991’de Baillard ve Pillard tarafından müşahede edilen, tek yumurta ikizlerinin her ikisinde birden %52 oranında ve çift yumurta ikizlerinde %22 oranında eşcinsellik görülme sıklığı, sonraki çalışmalarda teyit edilememiştir.1109Bearman ve Bruckman çok daha düşük oranlarda, %7,7 görülme sıklığına varırlar.1110 Nöro-endokrinolojik faktörler Doğum öncesi intraüterin testosteron tesiri ve buna bağlı kemik yapısı araştırmaları da (2D: 4D indeksi) anlamlı neticeler vermez.1111

Doğum Sırası (birth order) ve Erkek Kardeş Tesiri

Blanchard ve Klassen (1997), yaşça büyük her erkek kardeşin %33 oranlarında eşcinsel olma olasılığını artırdığını öne sürerler. Nedeni ise araştırmacılara göre annede her erkek çocuk sonrası oluşan bağışıklık reaksiyonudur (immune reaction). Anne antikorları fetusun MSS’deki (merkezî sinir sistemi) cinsel eğilimi belirleyen yapılarını olumsuz etkilerler. Bu teori de anlamlı korelasyonlar bulunamadığı için eleştirilmiştir.1112

Taciz ve Benzeri Çocukluk Travmaları

  1. Wells, A. Magnus Yeni Zelanda çalışması eşcinsellerde üç kat daha fazla benzer çocukluk travmaları olduğunu gösterir.1113 Peki, netice olarak ne diyebiliriz? Yapılan tüm araştırmalar (kitabın yazıldığı tarih, Mayıs 2012 itibarıyla) eşcinselliği tek bir nedene bağlamamaktadır. 

    “Böyle doğdun” demek, yeterince araştırma yapılmadığının veya ideolojik bir tavır takınıldığının işaretidir.

    Özet olarak sunarsak: genetik yapı + MSS nöro-anatomisi ve fizyolojisi + doğum öncesi hormonel tesirler = mizaç ebeveyn + kardeş ilişkileri + çocukluk/ergenlik tecrübeleri = çevre çevre + mizaç = eşcinsel yönelim

Notlar

1106 Hamer ve ark., “A linkage between DNA markers on the X chromosome and male sexual orientation”, Science, 16 Temmuz 1993, 261(5119): 321-327.

1107 G. Rice, C. Anderson, N. Risch, G. Ebers, “Male Homosexuality: Absence of Linkage to Microsatellite Markers at Xq28”, Science, 23 Nisan 1999, 284 (5414): 665-667.

1108 S. LeVay, “A difference in hypothalamus structure between heterosexual and homosexual men”, Science, 1991, 53: 1034-1037.

1109 G.D. Wilson, Q. Rahman, Born Gay: The Psychobiology of Sex Orientation, Peter Owen, London, 2005, s. 47.

1110 P.S. Bearman, H. Bruckner, “The Opposite-Sex Twins and Adolescent Same-Sexual Attraction”, The American Journal of Sociology, Mart 2002, 107( 5): 1179

1111 B.S. Mustanski, M.L. Chivers, J.M. Bailey, “A Critical Review of Recent Biological Research on Human Sexual Orientation”, Annu Rev Sex, 2002, 13: 89-140.

1112 R. Blanchard, P. Klassen, “H–Y antigen and homosexuality in men”, J. Theor. Biol., 1997,185: 373-378.

1113 J. Elisabeth Wells, A. McGee Magnus, Annette L. Beautrais, “Multiple Aspects of Sexual Orientation: Prevalence and Sociodemographic Correlates in a New Zealand National Survey”, Archives of Sexual Behavior, 2011, 40(1):155-168.

https://www.drmustafamerter.com/pages/escinsellik/